รองผู้อำนวยการ

นางดวงพร     ศรีปะโค

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

แผนกวิชา

นางสาววลัยลักษณ์ เดือนจันทร์

หัวหน้าหมวดวิชาทักษะชีวิต (คณิตศาสตร์)

นายวัยวุฒิ ชวนคิด                     

หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์

นายสอ้าน  พิพิธวงศารัตน์             

หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายอดิศักดิ์  สอนคุณแก้ว               

หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร

นางสุมาลี  มูลทองน้อย               

หัวหน้าแผนกวิชาประมง

นางศิริวรรณ  สอนคุณแก้ว               

หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นายชุมพร  ตรียานุสรณ์               

หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

Please reload

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาววลัยลักษณ์ เดือนจันทร์

หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาววลัยลักษณ์ เดือนจันทร์      

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร

นางศศิวรรณ กล้าวิจารณ์      

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร

นายสุฤทธิ์ คุณะวัฒนกุล    

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร

Please reload

งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางวริพูล ทิพย์มณี          

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางมารยาท วังคีรี             

เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

Please reload

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวบุญญาพร รุ่งนาคินทร์      

หัวหน้างานวัดผลประเมินผล

นางวิภา นิลศิริ            

เจ้าหน้าที่งานวัดผลประเมินผล

นางสาวมลิวัลย์  เชื้อกลางใหญ่   

เจ้าหน้าที่งานวัดผลประเมินผล

Please reload

งานสื่อการเรียนการสอน

นายณรงฤทธิ์ ฐิติธนานนท์     

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นายสุฤทธิ์ คุณะวัฒนกุล    

เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

นายกิตติภัค อันทรบุตร       

เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

Please reload

นายธีระ  แสงรัตน์          

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายอรุณ สิงห์ศรี           

เจ้าหน้าที่งาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายเสงี่ยม เรืองหน่าย       

เจ้าหน้าที่งาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายบุญบรรจบ  ชินติวงค์          

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางเนาวรัตน์  มหินทวงศ์       

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสุมาลี มูลทองน้อย     

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางรวิษฎา สรวมศิริ          

เจ้าหน้าที่งาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางเปรมหฤทัย  มงคลเคหา       

เจ้าหน้าที่งาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี