รองผู้อำนวยการ

นางดวงพร     ศรีปะโค

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

แผนกวิชา

นางสาววลัยลักษณ์ เดือนจันทร์

หัวหน้าหมวดวิชาทักษะชีวิต (คณิตศาสตร์)

นายวัยวุฒิ ชวนคิด                     

หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์

นายสอ้าน  พิพิธวงศารัตน์             

หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายอดิศักดิ์  สอนคุณแก้ว               

หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร

นางสุมาลี  มูลทองน้อย               

หัวหน้าแผนกวิชาประมง

นางศิริวรรณ  สอนคุณแก้ว               

หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นายชุมพร  ตรียานุสรณ์               

หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

Please reload

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาววลัยลักษณ์ เดือนจันทร์

หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาววลัยลักษณ์ เดือนจันทร์      

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร

นางศศิวรรณ กล้าวิจารณ์      

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร

นายสุฤทธิ์ คุณะวัฒนกุล    

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร

Please reload

งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางวริพูล ทิพย์มณี          

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางมารยาท วังคีรี             

เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

Please reload

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานวัดผลและประเมินผล