รองผู้อำนวยการ

นางจุรีรัตน์     ดรละคร

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายสงบ มโนขันธ์

หัวหน้างานกิจกรรมฯ

นายสงบ มโนขันธ์          

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

นายณัฐพล สิงห์แม่ง          

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

นางวงศ์จันทร์  รินรุด            

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

นายเริงศักดิ์ พรายระหาร    

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

นายศุภชิต กองเงิน          

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

นางสาวรัตติกานต์  หว้านเครือ      

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

นางอุไร เชี่ยวชาญ        

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

นายเก่งกาจ พรหมราช       

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

Please reload

งานปกครอง

นายณัฐพล  สิงห์แม่ง          

หัวหน้างานปกครอง

นายสอ้าน  พิพิธวงศารัตน์   

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นายสุฤทธิ์  คุณะวัฒนกุล    

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นางศิริวรรณ  สอนคุณแก้ว     

เจ้าหน้าที่งานปกครอง