รองผู้อำนวยการ

นายวิชาญ สินชยกุล

ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายสงบ มโนขันธ์

หัวหน้างานกิจกรรมฯ

นายสงบ มโนขันธ์          

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

นายณัฐพล สิงห์แม่ง          

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

นางวงศ์จันทร์  รินรุด            

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

นายเริงศักดิ์ พรายระหาร    

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

นายศุภชิต กองเงิน          

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

นางสาวรัตติกานต์  หว้านเครือ      

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

นางอุไร เชี่ยวชาญ        

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

นายเก่งกาจ พรหมราช       

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

Please reload

งานปกครอง

นายณัฐพล  สิงห์แม่ง          

หัวหน้างานปกครอง

นายสอ้าน  พิพิธวงศารัตน์   

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นายสุฤทธิ์  คุณะวัฒนกุล    

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นางศิริวรรณ  สอนคุณแก้ว     

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นายบุญบรรจบ  ชินติวงค์          

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นายสุรศักดิ์ โนราช

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

Please reload

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายสุรศักดิ์ โนราช           

หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นางสาวพิไลพร  ทิพย์วงศา       

เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นางสายสุรีย์  คุ้มไพฑูรย์       

เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นางสาวสมฤดี  คูหาทอง                  

เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายสุริยา ดีสัตถา           

เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นางสาวอุรวี ศรพรหม         

เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายเริงศักดิ์  พรายระหาร    

เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

Please reload

งานครูที่ปรึกษา

นายพิไลพร ทิพย์วงศา

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

ครูที่ปรึกษา ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่องแต่งตั้งครูที่ปรึกษา

Please reload

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางอุไร เชี่ยวชาญ        

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นางวงศ์จันทร์  รินรุด            

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นายธีระ แสงรัตน์         

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน