รองผู้อำนวยการ

นายวิชาญ สินชยกุล 

ครู  ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

งานวางแผนและงบประมาณ

นายเริงศักดิ์ พรายระหาร

หัวหน้าวางแผนงานและงบประมาณ

พัสดุฝ่าย

นางสุมาลี มูลทองน้อย    

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวพนิดา จันทร์กอง      

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวสมฤดี คูหาทอง        

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

Please reload

งานความร่วมมือ

นายบุญบรรจบ ชินติวงค์          

หัวหน้างานความร่วมมือ

นายสัญญา  ฉิมรักแก้ว       

เจ้าหน้างานความร่วมมือ(ฝ่ายต่างประเทศ)

นายสุริยา ดีสัตถา           

เจ้าหน้างานความร่วมมือ(ฝ่ายในประเทศ)

Please reload

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางศศิวรรณ กล้าวิจารณ์      

หัวหน้างานประกันฯ

นางดรุณี แพงวาปี          

เจ้าหน้าที่งานประกันฯ

นายชุมพร ตรียานุสรณ์     

เจ้าหน้าที่งานประกันฯ

นางวริพูล ทิพย์มณี         

เจ้าหน้าที่งานประกันฯ

นายประธาน วรคันธ์           

เจ้าหน้าที่งานประกันฯ

นางสุมาลี  มูลทองน้อย     

เจ้าหน้าที่งานประกันฯ

นางสาวพนิดา จันทร์กอง       

เจ้าหน้าที่งานประกันฯ

นางสาวสมฤดี คูหาทอง                  

เจ้าหน้าที่งานประกันฯ

Please reload

งานฟาร์มและโรงงาน (เฉพาะสถานศึกษาที่เปิดทำการสอน)

งานสูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางเนาวรัตน์  มหินทวงศ์       

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายสัญญา ฉิมรักแก้ว       

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายกิตติภัค อันทรบุตร       

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

Please reload

งานวิจัยพัฒนาวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางนวลฉวี มัชฌิมา                    

หัวหน้างานวิจัยฯ

นายณรงฤทธิ์  ฐิติธนานนท์               

เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ

นายธีระ แสงรัตน์                   

เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ

นายประธาน  วรคันธ์                    

เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ

นางสาวสมฤดี คูหาทอง                            

เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ

นางสาววลัยลักษณ์ เดือนจันทร์               

เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ

Please reload

งานส่งเสริมผลการค้าและประกอบธุรกิจ

นางวริพูล ทิพย์มณี

หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตฯ

นายชุมพร ตรียานุสรณ์     

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลผลิตฯ

นางดรุณี แพงวาปี         

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลผลิตฯ

นางอุไรวรรณ ถิระผลิกะ       

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลผลิตฯ

นางรัชดา  หมอยาดี         

 เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลผลิตฯ