นายธีระ แสงรัตน์ 

ครู  ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

งานวางแผนและงบประมาณ

นายณรงค์ฤทธิ์  ฐิติธนานนท์

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางสุมาลี  มูลทองน้อย

ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายธนวัฒน์  อุดมบุญญานุภาพ

ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

งานความร่วมมือ

นายธนวัฒน์  อุดมบุญญานุภาพ

หัวหน้างานความร่วมมือ

นายธันยบูรณ์  กาบไกรแก้ว

ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางอุไร  เชี่ยวชาญ

หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

นายธนวัฒน์  อุดมบุญญานุภาพ

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

นางสาวรัตน์สุวรรณ  ประมวลทรัพย์

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

นางสาวพนิดา  จันทร์กอง

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

นางสาววลัยลักษณ์  เดือนจันทร

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

งานสูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวกันยาวีร์  สำราญรื่น

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายณรงค์ฤทธิ์  ฐิติธนานนท์

ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางเนาวรัตน์  มหินทวงศ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานวิจัยพัฒนาวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางนวลฉวี  มัชฌิมา

หัวหน้างานวิจัยฯ

นางสุมาลี  มูลทองน้อย

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยฯ

นางสาวพิไลพร  ทิพย์วงศา

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยฯ

นายสุฤทธิ์  คุณะวัฒนกุล

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยฯ

นางสาวพนิดา  จันทร์กอง

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยฯ

นายสิทธิเดช  ธิมาหาร

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยฯ

© Copyright 2017 by UDCAT

Contact Us

Tel: 042-266103-4

Email : kasetudon@gmail.com ติดต่อราชการ

Address

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี  

230 หมู 11 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี

41000