รองผู้อำนวยการ

นายวิชาญ สินชยกุล 

ครู  ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

งานวางแผนและงบประมาณ

นายเริงศักดิ์ พรายระหาร

หัวหน้าวางแผนงานและงบประมาณ

พัสดุฝ่าย

นางสุมาลี มูลทองน้อย    

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวพนิดา จันทร์กอง      

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวสมฤดี คูหาทอง        

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

Please reload

งานความร่วมมือ

นายบุญบรรจบ ชินติวงค์          

หัวหน้างานความร่วมมือ

นายสัญญา  ฉิมรักแก้ว       

เจ้าหน้างานความร่วมมือ(ฝ่ายต่างประเทศ)

นายสุริยา ดีสัตถา           

เจ้าหน้างานความร่วมมือ(ฝ่ายในประเทศ)

Please reload

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางศศิวรรณ กล้าวิจารณ์      

หัวหน้างานประกันฯ

นางดรุณี แพงวาปี          

เจ้าหน้าที่งานประกันฯ

นายชุมพร ตรียานุสรณ์     

เจ้าหน้าที่งานประกันฯ

นางวริพูล ทิพย์มณี         

เจ้าหน้าที่งานประกันฯ

นายประธาน วรคันธ์           

เจ้าหน้าที่งานประกันฯ

นางสุมาลี  มูลทองน้อย     

เจ้าหน้าที่งานประกันฯ

นางสาวพนิดา จันทร์กอง       

เจ้าหน้าที่งานประกันฯ