รองผู้อำนวยการ

นายพิทักษ์ บุตรโพธิ์ศรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป

นางวงศ์จันทร์ รินรุด

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวพัชราภา อาญารักษ์

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

Please reload

งานการเงิน

นางณัชนันท์ ศรีทอง  

หัวหน้างานการเงิน

นางสายสุรีย์ คุ้มไพฑูรย์ 

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางนฤมล ไชยสุรินทร์  

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

Please reload

งานพัสดุ

นายเสงี่ยม เรืองหน่าย

หัวหน้างานพัสดุ

นางสถาพร ภูมิโคก

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายชนาภัทร ศรีกำพล           

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายวีระพงษ์ สุขเกษม

พนักงานขับรถยนต์ (หัวหน้างานยานยนต์)

นายสุริยัน วิชัย

พนักงานขับรถยนต์

นายพรชัย ดวงเนตร        

พนักงานขับรถยนต์

Please reload

งานทะเบียน

นางวิภา นิลศิริ            

หัวหน้างานทะเบียน

นายณรงค์ มูลทองน้อย     

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสมัย  บันดิษฐสร       

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน