นางจุรีรัตน์ ดรละคร

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป

นางวงศ์จันทร์   รินรุด

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวพัชราภา  อาญารักษ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

งานการเงิน

นางนฤมล  ไชยสุรินทร์

หัวหน้างานการเงิน

นางสาววันดี  ไชยราช

ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน

นางสาวกชพร  ยอดสง่า

ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน

งานพัสดุ

นายเสงี่ยม  เรืองหน่าย

หัวหน้างานพัสดุ

นายสุริยา  ดีสัตถา

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นางสถาพร  ภูมิโคก

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวเตือนจิตร  ฤทธิ์สำแดง

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางมารยาท  วังคีรี

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายสุริยัน  วิชัย

พนักงานขับรถยนต์

นายวีระพงษ์  สุขเกษม

พนักงานขับรถยนต์

นายเชษฐา  พรหมศร

พนักงานขับรถยนต์

งานทะเบียน

งานประชาสัมพันธ์

นางเปรมหฤทัย มงคลเคหา                 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางวริพูล ทิพย์มณี                   

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นางอุไร เชี่ยวชาญ                   

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นายกิตติภัค อันทรบุตร                

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นายประธาน วรคันธ์                    

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

Please reload

งานบุคลากร

นางณัชนันท์   ศรีทอง

หัวหน้างานบุคลากร

นางเปรมหฤทัย  มงคลเคหา

ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

นางวงศ์จันทร์   รินรุด

ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

นางกังวาลย์  วิชัย

ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

งานการบัญชี

นางเปรมหฤทัย  มงคลเคหา

หัวหน้างานบัญชี

นางสาวจรัสศรี  ภูริศรี

ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี

งานอาคารสถานที่

นายสุริยา ดีสัตถา           

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายณัฐพล  สิงห์แม่ง          

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายวัยวุฒิ ชวนคิด

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายสุฤทธิ์ คุณะวัฒนกุล    

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายเสงี่ยม เรืองหน่าย       

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

 นายประธาน วรคันธ์           

 เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่   

นายบุญบรรจบ ชินติวงค์         

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายคำปลิว แน่นวงษ์         

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายไฉน จำปาหอม       

 เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางพิสมัย พลช้าง           

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายกฤษดา จันทร์ศรีนวล    

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายสมศักดิ์  มีสมรูป          

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายกองขัน ขุลีดี             

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายสมทรง กุลาดี            

พนักงานรักษาความปลอดภัย

Please reload

© Copyright 2017 by UDCAT

Contact Us

Tel: 042-266103-4

Email : kasetudon@gmail.com ติดต่อราชการ

Address

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี  

230 หมู 11 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี

41000