แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

นายพิทักษ์ บุตรโพธิ์ศรี 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวิชาญ สินชยกุล 

ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางศศิวรรณ กล้าวิจารณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

นางจุรีรัตน์     ดรละคร

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางดวงพร     ศรีปะโค

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายวัยวุฒิ ชวนคิด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

 นางวงศ์จันทร์ รินรุด   
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

 นางเปรมหฤทัย มงคลเคหา
หัวหน้างานบุคลากร 

นางนฤมล ไชยสุรินทร์  
หัวหน้างานการเงิน

นางเปรมหฤทัย มงคลเคหา 
หัวหน้างานการบัญชี

นางณัชนันท์  ศรีทอง 
หัวหน้างานพัสดุ

นายประธาน  วรคันธ์  
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางวิภา นิลศิริ  
หัวหน้างานทะเบียน

นางเนาวรัตน์  มหินทวงศ์  
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวรัตน์สุวรรณ ประมวลทรัพย์  

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายพงษ์ศักดิ์  สุภากิจ 

หัวหน้างานกิจกรรมฯ

นางสาววลัยลักษณ์ เดือนจันทร์  
หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวประภาพร คำใจ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางรัชดา  หมอยาดี 
หัวหน้างานความร่วมมือ

นางนวลฉวี  มัชฌิมา   
หัวหน้างานวิจัยฯ

นายชุมพร  ตรียานุสรณ์
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

 นายธีระ  แสงรัตน์ 
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต 

นายณัฐพล  สิงห์แม่ง 
หัวหน้างานปกครอง

นางสาวสมฤดี  คูหาทอง
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นางสาวบุญญาพร  รุ่งนาคินทร์ 
หัวหน้างานวัดผลประเมินผล

นางวริพูล  ทิพย์มณี  
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางอุไร  เชี่ยวชาญ
หัวหน้างานประกันฯ

นางรวิษฎา  สรวมศิริ  
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายนิวัตร  แพงยา
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ทวิศึกษา

นางสาวพิไลพร ทิพย์วงศา
หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตฯ

นายวัยวุฒิ  ชวนคิด
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นางสาวพนิดา  จันทร์กอง
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นายวิชาญ  สินชยกุล 
หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน

นายสุรศักดิ์  โนราช
งานโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช)   

นางสาวสมฤดี คูหาทอง
ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่   

นางเนาวรัตน์  มหินทวงศ์ 
งานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน    

นายนิวัตร  แพงยา 
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

© Copyright 2017 by UDCAT

Contact Us

Tel: 042-266103-4

Email : kasetudon@gmail.com ติดต่อราชการ

Address

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี  

230 หมู 11 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี

41000