แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

นางจุรีรัตน์     ดรละคร

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายธีระ  แสงรัตน์

ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายวิชาญ สินชยกุล 

ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา

นางดวงพร     ศรีปะโค

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 นางวงศ์จันทร์ รินรุด   
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นายณรงฤทธิ์  ฐิติธนานนท์  

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายพงษ์ศักดิ์  สุภากิจ 

หัวหน้างานกิจกรรมฯ

นางสาววลัยลักษณ์ เดือนจันทร์  
หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน

นางณัชนันท์  ศรีทอง 
หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวพนิดา  จันทร์กอง
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายชุมพร  ตรียานุสรณ์
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

 นางรัชดา  หมอยาดี
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต 

นางนฤมล ไชยสุรินทร์  
หัวหน้างานการเงิน

นายธนวัฒน์  อุดมบุญญานุภาพ
หัวหน้างานความร่วมมือ

นายพงษ์ศักดิ์  สุภากิจ
หัวหน้างานปกครอง

ว่าที่ ร.ต. อุทัย  บุตตโลบล
หัวหน้างานวัดผลประเมินผล

นางเปรมหฤทัย  มงคลเคหา 
หัวหน้างานบัญชี

นายเสงี่ยม เรืองหน่าย
หัวหน้างานพัสดุ

นางนวลฉวี  มัชฌิมา   
หัวหน้างานวิจัย นวัตกรรม ฯ

นางอุไร  เชี่ยวชาญ
หัวหน้างานประกันฯ

นางสาวรัตน์สุวรรณ ประมวลทรัพย์
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นางรวิษฎา  สรวมศิริ  
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางวริพูล  ทิพย์มณี  
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นายนิวัตร  แพงยา
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ทวิศึกษา

นายสุริยา  ดีสัตถา
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางเนาวรัตน์  มหินทวงศ์
หัวหน้างานทะเบียน

นางเปรมหฤทัย  มงคลเคหา
หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตฯ

นายธีระ  แสงรัตน์
หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน

นายวัยวุฒิ  ชวนคิด
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นางสาวพนิดา  จันทร์กอง
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน


ว่าที่ร.ต.อุทัย บุคคโลบล
งานโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช)   

นางเนาวรัตน์  มหินทวงศ์  
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางอุไร  เชี่ยวชาญ
ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ และโครงการชีววิถีเพื่อก  

นางสาวปิ่นมณี  รูปสูง

งานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน    

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

© Copyright 2017 by UDCAT

Contact Us

Tel: 042-266103-4

Email : kasetudon@gmail.com ติดต่อราชการ

Address

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี  

230 หมู 11 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี

41000