แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

ดร.ณัทฐศักดิ์ สำราญรื่น

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

นางจุรีรัตน์     ดรละคร

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางดวงพร     ศรีปะโค

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายวิชาญ สินชยกุล 

ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายธีระ  แสงรัตน์

ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 นางวงศ์จันทร์ รินรุด   
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางณัชนันท์  ศรีทอง 
หัวหน้างานบุคลากร

นางสาววลัยลักษณ์ เดือนจันทร์  
หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน

 นางรัชดา  หมอยาดี
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต 

นายพงษ์ศักดิ์  สุภากิจ 

หัวหน้างานกิจกรรมฯ

นายชุมพร  ตรียานุสรณ์
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายณรงฤทธิ์  ฐิติธนานนท์  

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวกันยาวีร์  สำราญรื่น

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางนฤมล ไชยสุรินทร์  
หัวหน้างานการเงิน

ว่าที่ ร.ต. อุทัย  บุตตโลบล
หัวหน้างานวัดผลประเมินผล

นายเชิดศักดิ์  ปุ้มไสว

หัวหน้างานปกครอง

นายธนวัฒน์  อุดมบุญญานุภาพ
หัวหน้างานความร่วมมือ

นางเปรมหฤทัย  มงคลเคหา 
หัวหน้างานบัญชี

นางวริพูล  ทิพย์มณี  
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวรัตน์สุวรรณ ประมวลทรัพย์
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นางนวลฉวี  มัชฌิมา   
หัวหน้างานวิจัย นวัตกรรม ฯ

นายเสงี่ยม เรืองหน่าย
หัวหน้างานพัสดุ

นายสุริยา  ดีสัตถา
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายธนวัฒน์  อุดมบุญญานุภาพ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ทวิศึกษา

นางสาวกันยาวีร์  สำราญรื่น
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางอุไร  เชี่ยวชาญ
หัวหน้างานประกันฯ

นางสาวพิไลพร  ทิพย์วงศา

หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นางสาวพนิดา  จันทร์กอง
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นางเปรมหฤทัย  มงคลเคหา
หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตฯ

นายสงบ  มโนขันธ์
หัวหน้างานทะเบียน


ว่าที่ร.ต.อุทัย บุคคโลบล
งานโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช)   

นางรัชดา  หมอยาดี
หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน

นางสาวพนิดา จันทร์กอง
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวปิ่นมณี  รูปสูง

งานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน    

นางอุไร  เชี่ยวชาญ
ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่   

นายนิวัตร  แพงเยา
 งานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยื่น  

© Copyright 2017 by UDCAT

Contact Us

Tel: 042-266103-4

Email : kasetudon@gmail.com ติดต่อราชการ

Address

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี  

230 หมู 11 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี

41000