© Copyright 2017 by UDCAT

Contact Us

Tel: 042-266103-4

Email : kasetudon@gmail.com ติดต่อราชการ

Address

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี  

230 หมู 11 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี

41000

iTeacher >>> คลิ๊ก <<<

ผู้อำนวยการ

นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา รอบทั่วไป ระดับ ปวช 1/ปวส 1 ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่ <<<

หน่วยงานต้นสังกัด

อศจ.อุดรธานี

อกท.

UDCAT NEWS / ข่าวและกิจกรรม

งานประกันคุณภาพภายใน

แผนการเรียนนักศึกษาแรกเข้าปี 2560

UDCAT NEWS / ข่าวและกิจกรรม เพิ่มเติม

ประกาศสรรหาและการเลือกคณะกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ประจำปี 2563

February 24, 2020

เพื่อให้การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนด จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ การประชุม วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ.2563 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา และการเลือกประธานกรรมการและกรรมการของวิทยาลัยฯ

 การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษา อศ.กช. ศูนย์เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู

June 13, 2018

 การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษา อศ.กช. ศูนย์เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู ในวันนี้เป็นการลงทะเบียนเรียนวิชาหลักพืชกรรมและวิชาหลักการเลี้ยงสัตว์ 

 นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี คณะครู และเจ้าหน้าที่มอบทุน การศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา เรียนดี ประพฤติดี นักเรียนยากจน ในวันไหว้ครูปีการศึกษา 2561

June 13, 2018

 นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี คณะครู และเจ้าหน้าที่มอบทุน การศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา เรียนดี ประพฤติดี นักเรียนยากจน ในวันไหว้ครูปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

June 13, 2018

นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี นำคณะครูเข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าเดินพานไหว้ครู เสร็จแล้วผู้อำนวยการวิทยาลัยเจิมตำราเพื่อความเป็นศิริมงคล

ศิษย์เก่าใจดีเข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่รุ่นน้องที่มีพฤติกรรมดีและเรียนดี ในวันไหว้ครูปีการศึกษา 2561

June 13, 2018

นายสมัย แสงใส นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี พร้อมด้วยนายธเนศศักดิ์ ภูมิเทศ  พ.ต. นภดล บุญสูงเนิน และนายชัยณรงค์ ดอนเกิด ศิษย์เก่าใจดีเข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่รุ่นน้องที่มีพฤติกรรมดีและเรียนดี ในวันไหว้ครูปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี นำคณะครูเข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยาเพื่อทำความเข้าใจในการจัดการเรียนสอนแบบทวิศึกษาร่วมกัน

June 12, 2018

นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี นำคณะครูเข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยาเพื่อทำความเข้าใจในการจัดการเรียนสอนแบบทวิศึกษาร่วมกัน และพบปะนักเรียนเพื่อให้โอวาทในการเรียนการสอนทวิศึกษา พร้อมมีการจัดเรียนการสอนของคณะครูตามตารางเรียนปีการศึกษา 1/2561

โครงการสนับสนุนขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน (ICT) ณ ศูนย์การเรียนรู้ กศน.ตำบลนาทม อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

June 12, 2018

นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ผู้อำนวยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี มอบหมายให้นายธีระ แสงรัตน์ และ

นายณรงฤทธิ์ ฐิติธนานนท์ ออกปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการสนับสนุนขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน (ICT) ณ ศูนย์การเรียนรู้ กศน.ตำบลนาทม อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี เพื่อซ่อมแซม บำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำศูนย์ฯ จำนวน 16 เครื่อง ภายใต้กิจกรรม fix it center ของ สอศ. ปีงบประมาณ 2561

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 1/2561

June 11, 2018

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 1/2561  ของงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ เวลา 13.30 น.

การประชุมเพื่อจัดทำรูปแบบการเรียนการสอน อศ.กช ประจำปีการศึกษา 1/2561

June 11, 2018

การประชุมเพื่อจัดทำรูปแบบการเรียนการสอน อศ.กช ประจำปีการศึกษา 1/2561 เพื่อนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปใช้ โดย...ผอ.พงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร 80 ปีเกษตรอุดร เวลา 14.00 น.

การสัมภาษณ์มอบทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2561

June 11, 2018

การสัมภาษณ์มอบทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2561 “ทุนเรียนดีแต่ยากจน” ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร 80 ปีเกษตรอุดร จะมอบให้ในวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

1 / 7

Please reload

ประกาศ

January 01, 2020

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2563 เพิ่มเติม

October 16, 2019

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2563

September 23, 2019

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

August 25, 2019

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

August 25, 2019

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานฟาร์ม

1 / 7

Please reload

ข่าวประชาสัมพันธ์  / ฝากประชาสัมพัน์ คลิกที่นี่

April 29, 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทางเว็บไซต์ ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

May 16, 2018

ปฏิทินโครงการ/กิจกรรม ร่วมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี 125 ปี

November 27, 2017

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างคุณภาพ

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างคุณภาพ

แผ่นพับ <--- คลิก

October 31, 2017

ประชาสัมพันธ์ การป้อนข้อมูล การประกวดองค์ความรู้ ภาคภาษาอังกฤษ

คู่มือการป้อนข้อมูล การประกวดองค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ คลิกด้านล่างนี้

October 04, 2017

เชิญชวนส่งผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2560

 คลิกที่ Download เพื่อ เอกสารข้อกำหนดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2560

August 09, 2017

ขอเรียนเชิญร่วมถวายพระพร  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี  2560 

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร  คณะครูอาจารย์  และเจ้าหน้าที่คนงานทุกท่าน ร่วมถวายพระพร  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  ในวันที่  11  สิงหาคม  2560  เวลา  08.09 น.  ณ  อาคาร  80  ปี การแต่งการ  แต่งการด้วยเสื้อสีฟ้า

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูบันทึกข้อความ

July 30, 2017

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุโซนร้อน "เซินกา"

ตามที่พื้นที่จังหวัดสกลนครได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนเซินกา ทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ในการนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจต่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยร่วมบริจากเงินช่วยเหลือและบริจากสิ่งของ เครื่องใช้ วัสดุเพื่อประกอบอาหาร ได้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

July 31, 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้เวลา 13:00 น. (โดยประมาณ)
เรียนเชิญคณะครู และบุคลากร ที่สนใจเข้าร่วมช่วยรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
พร้อมกันที่ อาคาร 80 ปี
 

1 / 1

Please reload

จำนวนผุ้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. 2560

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี