หลักสูตร ปวช.56 ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เปิดสอนในปีการศึกษา 2561

ประเภทหลักสูตร

- ประเภทวิชาเกษตรกรรม             รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

สาขาวิชา

- เกษตรศาสตร์

สาขางาน

- พืชศาสตร์

- สัตวศาสตร์

- ช่างเกษตร

- อุตสาหกรรมการ 

- เกษตร

- ผลิตสัตว์น้ำ

- การเกษตร

 

- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม        รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่     

สาขาวิชา

- การบัญชี

สาขางาน

- การบัญชี

          

หลักสูตร ปวส.57 ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เปิดสอนในปีการศึกษา 2561

ประเภทหลักสูตร

- ประเภทวิชาเกษตรกรรม                                             

สาขาวิชา

- พืชศาสตร์                                    รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

สาขางาน

- พืชไร่

- พืชสวน

- ช่างกลเกษตร                                รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

สาขางาน

- เครื่องจักรกลเกษตร

- สัตวศาสตร์                                    รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

สาขางาน

- การผลิตสัตรว์

- อุตสาหกรรมเกษตร                         รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

สาขางาน

- อุตสาหกรรมเกษตร

- เกษตรศาสตร์                                 รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

สาขางาน

- เกษตรศาสตร์

 

- ประเภทวิชาประมง        

สาขาวิชา

- เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                             รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

สาขางาน

- เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

          

- ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        

สาขาวิชา

- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                           รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

สาขางาน

- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรปริญญาตรีที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เปิดสอนในปีการศึกษา 2561

ประเภทหลักสูตร

- เทคโนโลยีบัณฑิต           

สาขาวิชา

- เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตรว์น้ำ           รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

สาขางาน

- เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

Add some more info about this item...

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 5  ตุลาคม 2563 ณ ห้องบุคลากร อาคาร 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 6 กันยายน 2563

 - ทดสอบความรู้ทั่วไปและทดสอบสมรรถภาพทางกาย  50 คะแนน

 - สอบสัมภาษณ์  50 ตะแนน

ประกาศผลการเลือกสรรในวันที่ 7 กันยายน 2563

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ยาม)

Add some more info about this item...

 

Please reload

© Copyright 2017 by UDCAT

Contact Us

Tel: 042-266103-4

Email : kasetudon@gmail.com ติดต่อราชการ

Address

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี  

230 หมู 11 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี

41000