© Copyright 2017 by UDCAT

Contact Us

Tel: 042-266103-4

Email : kasetudon@gmail.com ติดต่อราชการ

Address

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี  

230 หมู 11 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี

41000

สื่อและแหล่งเรียนรู้
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาพืชศาสตร์

พฤกษศาสตร์ อ. สิงหนาถ

แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาประมง

การเพาะกุ้ง อ. เชิดศักดิ์

แผนกวิชาช่างกลเกษตร
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ

การขับรถยนต์ อ. สุฤทธิ์

แผนกวิชาอุสาหกรรม
เจ้าหน้าที่

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี